Säännöt

Nuoren Voiman Liitto ry:n säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 

Yhdistyksen nimi on Nuoren Voiman Liitto ry, jota näissä säännöissä nimitetään liitoksi. Sen kotipaikka on Helsinki, toiminta-alueena koko Suomi ja virallisena kielenä suomen kieli. 

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 

Liiton tarkoituksena on toimia taiteen, tieteen ja kritiikin tekijöiden ja kouluttajien yhdyssiteenä sekä edistää luovaa kirjoittamista ja kirjallisuusharrastusta. Liitto on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Kulttuuripoliittisesti liitto haluaa vaikuttaa kulttuurin, taiteen sekä taiteentutkimuksen ja filosofian harrastajien toimintamahdollisuuksien lisäämiseen sekä kirjoittajien aseman parantamiseen yhteistyössä nuoriso-, kulttuuri- ja muiden järjestöjen kanssa. 

Tarkoitusperiensä toteuttamiseksi liitto luo ja ylläpitää taiteilijoiden, tutkijoiden, kriitikoiden sekä kulttuurinharrastajien välisiä yhteyksiä, tekee aloitteita ja antaa lausuntoja taidetta, tiedettä ja harrastustoimintaa koskevissa asioissa. Liitto voi luoda kansainvälisiä yhteyksiä, harjoittaa oman alansa julkaisu-, kustannus-, tiedotus-, tapahtuma-, koulutus- ja muuta tämänkaltaista toimintaa. Liitto voi varojensa kartuttamiseksi ja toimintansa edistämiseksi järjestää erilaisia tapahtumia ja juhlia, arpajaisia ja rahankeräyksiä, myydä koulutuksia, julkaisuja ja kannatustuotteita sekä hakea apurahoja. Tarvittaessa liitto hankkii toimintaa varten asiaan kuuluvat luvat. 

3. Jäsenet 
Liiton varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy liiton tarkoituksen. Nuorisojäseneksi voidaan hyväksyä alle 18-vuotias henkilö, joka hyväksyy liiton tarkoituksen. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea liiton tarkoitusta ja toimintaa.  
 
Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi liitosta, jos jäsen ei ole maksanut jäsenmaksuaan kolmeen vuoteen. Hallitus voi erottaa jäsenen liitosta, jos jäsen on menettelyllään liitossa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut liittoa tai jos hän ei enää täytä liiton jäsenyyden ehtoja. 
 
Liiton hallitus voi kutsua kunniajäseniksi henkilöitä, jotka ovat toimineet erityisen ansiokkaasti liiton tarkoituksen toteuttamiseksi. 

4. Liittymis- ja jäsenmaksu 

Varsinaisilta jäseniltä, nuorisojäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kullekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous. Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja. 

5. Hallitus 

Liiton asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä 8-10 muuta jäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.  

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

6. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 

Liiton nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, toiminnanjohtaja tai joku hallituksen määräämä henkilö aina kaksi yhdessä. 

7. Tilikausi 

Liiton tilikausi on kalenterivuosi.  

8. Liiton kokoukset 

Liiton kokoukseen voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, 15 vuotta täyttäneellä nuorisojäsenellä ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Liiton kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

9. Liiton kokousten koollekutsuminen 

Hallituksen on kutsuttava liiton kokoukset koolle ilmoittamalla siitä jäsenille postitse tai sähköpostitse lähetetyssä kirjeessä vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta.  
Kokouskutsussa ilmoitetaan mahdolliset tavat osallistua kokoukseen. 

10. Vuosikokous 

Liiton vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. kokouksen avaus 

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan ja tilintarkastajan lausunto 

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet 

8. valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut jäsenet 

9. valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja sekä yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja 

10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

Mikäli liiton jäsen haluaa saada jonkin asian vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 

11. Sääntöjen muuttaminen ja liiton purkaminen 

Liiton sääntöjä voidaan muuttaa tai liitto voidaan purkaa kahden, vähintään kahden viikon väliajoin pidetyn yhdistyksen kokouksen yhdenmukaisella päätöksellä. Kokouksista toinen voi olla vuosikokous. Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Liiton purkautuessa käytetään sen varat liiton tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Liiton tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen. 

Säännöt on vahvistettu Nuoren Voiman Liitto ry:n ylimääräisessä yleiskokouksessa 4.11.2021